කොණ්ඩෙත් එක්ක කිසිම බයක් නැතුව ෆැශන් කරපු 21 දෙනෙක්

මිනිසුන් තමන්ගෙ ජීවිතවල වෙනසක් සිදුවෙනවට ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න හිතපු ගමන් කට්ටියට මතක් වෙන්නෙ කොණ්ඩ මෝස්තරය වෙනස් කරන්න ඕන කියලනේ. කොණ්ඩ මෝස්තරය විතරක් නෙවෙයි, කොණ්ඩෙ පාටත් වෙනස් කරලා …

කොණ්ඩෙත් එක්ක කිසිම බයක් නැතුව ෆැශන් කරපු 21 දෙනෙක් Read More